STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PROMIENIE ORAZ SZKOŁY AZYMUT 

- „Na Fali”

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazw: „Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola i Szkoły Promienie oraz Szkoły Azymut  „Na Fali” /zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”/.
 2. Stowarzyszenie działa przy Niepublicznym Przedszkolu i Szkołach „Promienie” oraz przy Niepublicznych Szkołach „Azymut”, które prowadzone są, lub będą, przez Fundację SternikWarszawa Zachód nr KRS 396442 – zwane w dalszej części także „placówkami edukacyjnymi”.
 3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Nadarzynie.
 4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
 2. Stowarzyszenie w swej działalności realizuje cele statutowe.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma celów zarobkowych.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, przy czym Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół prowadzonych przez Fundację Sternik Warszawa-Zachód oraz wspieranie tych placówek poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań pomocniczych.
 2. Działania pomocnicze określają bieżące potrzeby placówek edukacyjnych, które realizowane są w skoordynowanej współpracy Zarządu Stowarzyszenia z Dyrekcją danej placówki edukacyjnej.

§ 6

Stowarzyszenie w zgodzie z zasadniczym celem Stowarzyszenia wspiera wartości reprezentowane przez placówki edukacyjne Fundacji Sternik Warszawa-Zachód, poprzez podejmowanie takich działań jak:

 1. pogłębianie współpracy między placówkami edukacyjnymi a rodzinami, starając się by ich działania wychowawcze zmierzały w tym samym kierunku;
 2. udział w inicjatywach szkolnych, tak by placówka edukacyjna mogła lepiej pełnić swoje zadanie pomocy rodzinom;
 3. służenie rodzicom i opiekunom we wszystkim, co odnosi się do wychowania dzieci lub podopiecznych, w tym ochrony i propagowania ich prawa do wychowania dzieci;
 4. promowanie czynnego zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci;
 5. udostępnianie placówkom edukacyjnym, rodzinom i uczniom, środków potrzebnych do osiągnięcia celów szkoły;
 6. promowanie i organizowanie zajęć kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, a także działań społeczno-pomocniczych dla uczniów i rodziców;
 7. promowanie i organizowanie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, zebrań, odczytów, spotkań, szkoleń i konferencji;
 8. promowanie placówek edukacyjnych oraz edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej;
 9. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, wystawinniczej oraz prasowej,  związanej z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych;
 10. pozyskiwanie środków na Fundusz Edukacyjny Szkół, w tym przeprowadzanie zbiórek pieniężnych na cele związane z działalnością oświatową placówek edukacyjnych;
 11. prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej;
 12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

 1. Stowarzyszenie posiada członków zwykłych i honorowych.
 2. Członkami zwykłymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, będący rodzicami albo prawnymi opiekunami uczniów uczęszczających do placówek edukacyjnych, o ile mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym.
 3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, o ile mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym.

§ 8

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację zawierającą:
  1. oświadczenie o przystąpieniu;
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków do bycia członkiem zwykłym lub honorowym;
  3. zobowiązanie do wnoszenia składek członkowskich (o ile są one ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu składania deklaracji);
 2. O przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały (bez uzasadnienia), o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie Zainteresowanego.
 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje Zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania decyzji Zarządu.
 4. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia rozpoznaje ww. odwołanie w drodze uchwały (która jest w tym przedmiocie ostateczna), podjętej na najbliższym zebraniu.

§ 9

       1. Członkowie zwykli mają prawo:
        1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia (w tym składać propozycje odnośnie działań społecznych Stowarzyszenia),
        2. brać udział w Walnym Zebraniu, korzystać z prawa głosu, wybierać i być wybieranym do wszystkich organów, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
        3. uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności (w tym o składzie Zarządu Stowarzyszenia, o stanie jego finansów oraz o jego działalności),
        4. uczestniczyć w całej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
        5. być wysłuchanymi, zanim zostaną wystosowane ewentualne sankcje dyscyplinarne i zostać poinformowanymi o zdarzeniach, które poskutkowały tymi karami, z ich uzasadnieniem.
       2. Członkowie honorowi mają prawo:
        1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia (w tym składać propozycje odnośnie działań społecznych Stowarzyszenia),
        2. uczestniczyć w całej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
        3. być wysłuchanymi, zanim zostaną wystosowane ewentualne sankcje dyscyplinarne i zostać poinformowanymi o zdarzeniach, które poskutkowały tymi karami, z ich uzasadnieniem.

§ 10

Członkowie zwykli oraz honorowi mają obowiązek:

         1. popierania celów Stowarzyszenia i współpracowania w ich realizacji;
         2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
         3. wnoszenia składek członkowskich, o ile zostaną one ustalone,

§ 11

 1. Członkostwo zwykłe ustaje wskutek:

  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu,
  3. zaprzestania lub ukończenia przez dzieci lub podopiecznych pobierania nauki w placówkach edukacyjnych,
  4. skreślenia z listy członków.

 1. Członkostwo honorowe ustaje wskutek:
   1. śmierci członka,
   2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu,
   3. skreślenia z listy członków.
 2. Pozbawienie członkostwa zwykłego lub honorowego przez skreślenie z listy członków może nastąpić jeżeli członek nie spełnia wymogów statutowych albo zalega z płatnością trzech kolejnych składek (o ile zostaną one ustalone) i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia, bądź z powodu podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub z dobrymi obyczajami, lub też z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy członków zwykłych i honorowych podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt d) oraz ust. 2 pkt c) stwierdza Zarząd w formie uchwały.
 5. Od uchwały opisanej w ust. 5 § 11 statutu przysługuje członkowi, którego skreślono odwołanie do pełnego składu Zarządu, który ponownie rozpoznaje sprawę i wydaje ponowną decyzję w sprawie większością kwalifikowaną.

ROZDZIAŁ IV 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;

§ 13

Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłych i honorowych.

§ 14

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie raz w roku i musi się odbyć pomiędzy 1 maja a 30 czerwca danego roku szkolnego. Jeżeli Zarząd nie zwoła w tym terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania, wówczas prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania będzie miała Komisja Rewizyjna, która powinna zwołać takie zebranie najpóźniej do końca grudnia kolejnego roku szkolnego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane może być przez:
  1. Zarząd,
  2. Komisję Rewizyjną,
  3. Członków Stowarzyszenia, którzy stanowią co najmniej 50% ogólnej liczby członków.

§ 15

 1. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionym roku szkolnych, a także w razie potrzeby zatwierdzanie bilansu oraz rocznego planu przychodów i wydatków Stowarzyszenia,
 2. udzielanie absolutorium dla członków organów Stowarzyszenia za miniony rok szkolny.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania (zarówno Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego) należy:

 1. decydowanie o sprawach przedstawianych przez Zarząd, lub przez co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia;
 2. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 3. uchwalanie zmian statutu;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu ze wskazaniem ich funkcji (przy czym pierwszy skład wybrany zostanie na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia);
 5. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej (przy czym pierwszy skład wybrany zostanie na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia);
 6. zatwierdzanie nadzwyczajnych wydatków Stowarzyszenia proponowanych przez Zarząd;

§ 16

 1. Walne Zebranie zwołuje się na piśmie lub w inny skuteczny i zaakceptowany przez członków Stowarzyszenia sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), określając miejsce, datę i godzinę zebrania, jak też szczegółowy porządek obrad, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem zebrania. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
 2. Walne Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim obecni członkowie stanowiący co najmniej 50 % ogólnej ich liczby i co najmniej jeden z członków Zarządu. Jeżeli brak jest quorum, wówczas wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania, zgodnie z ust. 1 § 16. W takim przypadku Walne Zebranie obradujące w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.
 3. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 statutu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w następujących sprawach:
  1. powoływania i odwoływania członka Zarządu;
  2. zmiany statutu;
  3. rozwiązania Stowarzyszenia;
  4. rozporządzenia majątkiem o wartości przekraczającej 50.000 złotych.
 6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz stowarzyszenia oraz nad wnioskami w sprawach odwołań i innych sprawach osobowych.
 7. Uchwały podjęte zgodnie ze statutem wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia, także nieobecnych na Walnym Zebraniu podejmującym daną uchwałę. Z obrad Walnego Zebrania osoba wskazana przez Zarząd spisuje protokół, w którym podaje się treść podjętych uchwał, liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Protokół podpisuje co najmniej jeden członek Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 a maksymalnie z 8 członków Stowarzyszenia, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie na okres 4-letniej kadencji. Po upływie kadencji członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki aż do czasu wyboru przez Walne Zebranie Zarządu nowej kadencji.
 3. Każdy członek Zarządu, powołany przez Walne Zebranie, może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając na piśmie rezygnację do innego członka Zarządu, który jest zobowiązany poinformować o tym pozostałych członków Zarządu.
 4. Jeżeli w wyniku rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa w stowarzyszeniu przez członka Zarządu albo odwołania liczba członków Zarządu jest mniejsza niż minimum określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, wówczas pozostali członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały dokooptują do swego grona jako członka Zarządu wybranego przez siebie członka stowarzyszenia, na okres do końca upływu danej kadencji Zarządu.
 5. Zarząd uprawniony jest do uzupełnienia swojego składu osobowego w przypadku o którym mowa w ust. 4 § 17 jeden raz w roku szkolnym w którym doszło do uszczupelnia składu Zarządu.
 6. Zarząd składa się conajmniej: z Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, oraz Skarbnika, a także w przypadku składu większego niż minimalny z pozostałych członków.
 7. Na zaproszenie Prezesa, w posiedzeniach Zarządu w charakterze ekspertów mogą brać udział Dyrektorzy placówek edukacyjnych lub inne zaproszone osoby.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia;
  2. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, w tym dokonywanie czynności prawnych i procesowych;
  3. ścisła współpraca z dyrekcją szkoły w realizacji zadań Szkoły i Stowarzyszenia;
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  5. informowanie członków stowarzyszenia o swojej działalności;
  6. określanie programu działania stowarzyszenia;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków oraz rozpatrywania odwołań, o których mowa w § 11 statutu;
  9. sporządzanie i przedłkładanie do zatwierdzenia Walnego Zebrania bilansu i rocznego sprawozdania finansowego;

j) tworzenie i mianowanie zespołów składających się z członków Stowarzyszenia wypełniające cele stowarzyszenia, ustalając ich funkcje i uprawnienia;

k) podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia, współpracy lub przystąpienia do federacji (zrzeszenia) podobnych stowarzyszeń na terenie Polski lub za granicą.

§ 19

   1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku, a także zawsze, gdy wnioskuje o to dwóch jego członków lub Prezes. Dla ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał wymagane jest, by uczestniczyła w nim co najmniej połowa członków Zarządu.
   2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej liczby głosów za i przeciw, głos Prezesa jest decydujący.
   3. W przypadku, gdy Zarząd uzna to za stosowne – ze względu na rodzaj spraw do omówienia – może zapraszać do udziału w posiedzeniu ekspertów. Eksperci nie mają prawa głosu.
   4. W posiedzeniach Zarządu – na wniosek własny lub członka Zarządu – mogą uczestniczyć (bez prawa głosu) członkowie Komisji Rewizyjnej.
   5. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół jest podpisywany następnie przez Prezesa.
   6. Realizacja płatności, gotówkowych albo bezgotówkowych, wymaga akceptacji Prezesa (lub Wiceprezesa) bądź Skarbnika.

§ 20

Do obowiązków i uprawnień Prezesa należy:

    1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
    2. ustalanie porządku obrad posiedzeń Zarządu,
    3. spotkania z Dyrektorem danej placówki edukacyjnej,
    4. dbanie o wypełnianie celów stowarzyszenia,
    5. składanie podpisów na dokumentach sporządzanych w imieniu Stowarzyszenia, przy uwzględnieniu § 19 ust. 6.
    6. stosowanie środków, jakie uzna za konieczne, mających na celu jak najlepsze zarządzanie i administrowanie stowarzyszeniem, zdając z tego sprawę Zarządowi.

§ 21

      1. Wiceprezes wskazany przez Prezesa zastępuje go w przypadku jego nieobecności lub choroby uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji.
      2. Wiceprezes zajmuje się w szczególności zadaniami zleconymi mu przez Prezesa.

§ 22

Osoba wyznaczona przez Prezesa ma za zadanie kierowanie pracą administracyjną stowarzyszenia poprzez:, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie wymaganych ksiąg, w tym Rejestru członków, przechowywanie wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia. Do obowiązków tej osoby należy dbanie o to, by zostały rozesłane informacje o Walnych Zebraniach, posiedzeniach Zarządu, a także przedstawienie rocznych sprawozdań i spełnienie wymogów odnoszących się do dokumentacji (terminy, itd.).

§ 23

Do obowiązków Skarbnika należy:

       1. zbieranie i przechowywanie funduszy stowarzyszenia i prowadzenie w sposób uporządkowany ksiąg rachunkowych,
       2. przygotowywanie bilansów i budżetów stowarzyszenia do zatwierdzenia przez Walne Zebranie,
     1. dokonywanie płatności zleconych przez osobę upoważnioną zgodnie z § 19 ust. 6,
     2. prowadzenie inwentarza dóbr jakie stowarzyszenie posiada.

§ 24

Pozostali członkowie zarządu, oprócz uczestnictwa w bieżącej działalności Zarządu, będą odpowiedzialni za realizację zadań zleconych im przez Zarząd.

§ 25

      1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.
      2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 a maksimum 6 członków stowarzyszenia, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie na okres 4-letniej kadencji. Po upływie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje obowiązki aż do czasu wyboru przez Walne Zebranie kolejnego skadu Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
      3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając na piśmie rezygnację do innego członka Komisji Rewizyjnej, który jest zobowiązany poinformować o tym pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
      4. Jeżeli w wyniku rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa w stowarzyszeniu przez członka Komisji Rewizyjnej albo odwołania liczba członków Komisji Rewizyjnej jest mniejsza niż minimum określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, wówczas pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej w drodze jednomyślnej decyzji dokooptują do swego grona jako członka Komisji Rewizyjnej wybranego przez siebie członka stowarzyszenia, na okres do końca upływu danej kadencji Komisji Rewizyjnej.
      5. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu osobowego w przypadku o którym mowa w ust. 4 § 25 jeden raz w roku szkolnym w którym doszło do uszczupelnia składu Komisji Rewizyjnej.
      6. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i określa tryb swego działania.
      7. Do kompetencji Komisji Rewizyjna należy:
       1. sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej Stowarzyszenia;
       2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z podejmowanych działań kontrolnych;
       3. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu;
       4. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia;
       5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu.
      8. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.
      9. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinnowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

ROZDZIAŁ V 

USTRÓJ FINANSOWY

§ 26

Dla wypełnienia swojej misji stowarzyszenie posiłkować się może następującymi źródła dochodów:

         1. składki członkowskie;
         2. darowizny, dotacje, spadki, zapisy i subwencje, jakie otrzyma;
         3. odsetki, itp. z posiadanych funduszy;
         4. dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych;
         5. zbiórki publiczne.

§ 27

 1. Rok obrotowy stowarzyszenia rozpoczyna się 1 września i zamyka się 31 sierpnia następnego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 sierpnia 2013 r.
 2. Wydatki roku obrotowego dopasowuje się do rocznego budżetu zwyczajnego, który sporządza się mając na uwadze przewidziane przychody i potrzeby stowarzyszenia.
 3. Dla wydatków nadzwyczajnych można także sporządzić budżet nadzwyczajny, który może przekroczyć ramy roku finansowego.

§ 28

Stowarzyszenie dysponuje aktualnym wykazem wszystkich członków, prowadzi księgowość w taki sposób, by odzwierciedlała wiernie stan majątku, sytuację finansową i wynik podejmowanych działalności. Prowadzi inwentaryzację dóbr, sporządza sprawozdania i protokoły z zebrań organów stowarzyszenia. Księgowość prowadzona jest zgodnie z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do stowarzyszeń.

§ 29

 1. Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie bądź dwaj inni członkowie zarządu działający łącznie.
 3. Stowarzyszenie (reprezentowane zgodnie z art. 29 ust. 2) może udzielać pełnomocnictw ogólnych, rodzajowych i szczególnych.

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 30

 

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w niniejszym statucie.

 

§ 31

 

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna wskazywać likwidatorów oraz inne stowarzyszenie rodziców, o podobnym profilu, któremu przekazany zostanie majątek stowarzyszenia, a którego cele nie zniekształcą jego charakteru niezarobkowego.

 

§ 32

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.